§ 1 Postanowienia ogólne

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Moduł - program komputerowy, pozwalający na sprawdzenie składników czynszowych, salda konta czynszowego poprzez Internet.
 2. Użytkownik - osoba, zarejestrowana w systemie E-Czynsze
 3. Adres e-mail -adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika we wniosku o aktywację
 4. Hasło - kombinacja znaków indywidualna dla każdego użytkownika,
 5. Administrator - Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

§ 2 Rejestracja Użytkownika

 1. Celem otrzymania dostępu do modułu E-CZYNSZE Użytkownik zgłasza się osobiście do Działu Księgowości Czynszów z dowodem tożsamości ze zdjęciem.
 2. Użytkownik składa wniosek o dostęp do modułu, który jest jednocześnie akceptacją niniejszego Regulaminu.

  Wniosek można pobrać na stronie internetowej SSM lub w Dziale Księgowości Czynszów.

 3. Po aktywacji Użytkownik loguje się i zostaje poproszony o zmianę hasła.
 4. W przypadku kilku właścicieli jednego lokalu, konieczne jest wypełnienie oświadczenia o wyborze jednego Użytkownika systemu E-CZYNSZE.

  Oświadczenie można pobrać na stronie internetowej SSM lub w Dziale Księgowości Czynszów.

 5. Dostęp do modułu E-CZYNSZE jest możliwy poprzez Internet pod adresem www.ssm.smsnet.pl, zakładka "logowanie E-CZYNSZE".

§ 3 Zasady korzystania z modułu

 1. Administrator, może bez podania przyczyny modyfikować usługi dostępne w module, a także zawieszać lub ograniczać ich działanie. Może również dodawać nowe usługi.
 2. Użytkownik nie może w żadnej formie udostępniać osobom trzecim swoich danych dostępowych.
 3. Za pomocą adresu e-mail i hasła Użytkownik uzyskuje dostęp do modułu jedynie w takim zakresie, w jakim dotyczy to posiadanych przez niego lokali.
 4. W razie zgubienia, kradzieży lub utraty danych dostępowych w innych okolicznościach fakt ten należy zgłosić do Administratora, który niezwłocznie zablokuje dostęp do modułu.
 5. Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.

§ 4 Zakres odpowiedzialności

 1. Za prawidłowe działanie modułu E-CZYNSZE odpowiada Administrator.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia danych dostępowych przez osoby trzecie.
 3. Moduł E-CZYNSZE działa w oparciu o automatyczne, nie weryfikowane przez pracownika generowanie informacji. W każdym przypadku nieprawidłowości co do prezentowanych danych należy skontaktować się z pracownikiem Działu Księgowości Czynszów w celu wyjaśnienia nieprawidłowości.
 4. Informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem modułu nie mogą stanowić wyłącznej podstawy roszczeń wobec Administratora.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem modułu "E-CZYNSZE".

§ 5 Pozostałe postanowienia

 1. Korzystanie z modułu E-CZYNSZE jest bezpłatne.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu dostępu do modułu E-CZYNSZE.
 3. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Administrator zamieści tekst Regulaminu na stronie internetowej spółdzielni.
 4. Regulamin opublikowany na stronie internetowej uznaje się za doręczony do Użytkownika.
 5. Administrator oświadcza, że dane osobowe zawarte w bazie danych modułu wykorzystywane będą tylko w celach statutowych.
 6. Treść Regulaminu dostępna jest dla wszystkich Użytkowników do wglądu w siedzibie Administratora, na stronie internetowej spółdzielni oraz w administracjach spółdzielni.
 7. Wszyscy Użytkownicy mają obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 27.04.2011 i wchodzi w życie z dniem 01.05.2011r.